pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  zasiłki »  Pomoc finansowa - zasiłki » 
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 15:07 17.11.2003

Pomoc finansowa - zasiłki

Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków.
Poniżej przedstawiamy rodzaje zasiłków, które można otrzymać w przypadku danego problemu.

Problem/przeznaczenie zasiłku Typ zasiłku
 • koszt zakupu leków, leczenia
 • remont mieszkania
 • kupno opału, odzieży
 • pobyt dziecka w żłobku (przedszkolu)
 • koszty pogrzebu
 • straty materialne w wyniku wypadku losowego lub klęski ekologicznej
 • ekonomiczne usamodzielnienie się
 • bilet kredytowy
Zasiłek ten może również przybrać formę pomocy rzeczowej.
Zasiłek celowy i celowy specjalny
 • długotrwała choroba
 • niepełnosprawność
 • bezrobocie
 • brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny (dla dziecka, które ukończyło 16 rok życia - pod warunkiem, że kontynuuje ono naukę do 25 roku życia)
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Zasiłek okresowy
(w wysokości różnicy między kryterium dochodowym uprawniającym do uzyskania pomocy a faktycznym dochodem osoby lub rodziny, nie mniej jednak niż 19 złotych)
i
okresowy specjalny
 • osoba, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wychowuje samotnie co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia. Należy wystąpić z wnioskiem w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji z PUP o ustaniu prawa do zasiłku. Zasiłek gwarantowany okresowy przysługuje przez okres 36 miesięcy.
Zasiłek gwarantowany okresowy (kwota równa kryterium dochodowemu osoby samotnej, uprawniającemu do uzyskania pomocy przez okres pierwszych 12 miesięcy i 80% tej kwoty przez okres dalszych 24 miesięcy)
 • osoba zdolna do pracy, ale nie pozostająca w zatrudnieniu, opiekująca się dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji (własnym, przysposobionym lub przebywającym w rodzinie zastępczej, także pełnoletnim), jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniem o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i o konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a dochód nie przekracza 1,5-krotnego kryterium dochodowego Zasiłek ten nie przysługuje osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Nie przysługuje też osobie, która otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych albo świadczenie przedemerytalne.
Zasiłek stały
(418 zł miesięcznie)
 • całkowita niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
Zasiłek stały wyrównawczy
 • matka dziecka zajmująca się jego wychowaniem,
 • ojciec dziecka zajmujący się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka,
 • osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
 • osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.
Macierzyński zasiłek okresowy (w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie, nie mniej jednak niż 52 złotych)
i
macierzyński zasiłek jednorazowy (201 złotych na każde urodzone dziecko)

zobacz również: Renta socjalna od 1 października 2003 r.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama