pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  zasiłki »  Zasiłek pielęgnacyjny » 
Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 15:26 06.11.2003
II. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - ogólne zasady przyznawania
Komu i kiedy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać:

  • obywatel polski, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. Dziecku w wieku do 16 lat - jeśli zostało uznane za niepełnosprawne.
2. Osobie w wieku powyżej 16 lat - jeśli jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym (zgodnie z orzeczeniem lekarskim), a niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym ją do zasiłku rodzinnego (np. w czasie nauki w szkole). Na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym traktuje się orzeczenie:
- komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do II grupy inwalidów, wydane przed 01.09.1997, lub
- lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy, wydane po 31.08.1997.
Zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący dziecku do 16 lat, wypłaca się po osiągnięciu tego wieku do czasu ukończenia nauki w szkole, jeśli nadal wymaga ono opieki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 24 lat.
3. Osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym traktuje się orzeczenie:
- komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do I grupy inwalidów, wydane przed 01.09.1997, lub
- lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, wydane po 31.08.1997.
4. Osobie, która ukończyła 75 lat.
Prawo do zasiłku nie zależy od dochodu.

Komu zasiłek pielegnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która:
1) przebywa w domu pomocy społecznej,
2) przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
3) przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
4) przebywa w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
Zasiłek nie przysługuje, jeżeli za pobyt w wyżej wymienionych placówkach rodzina nie ponosi odpłatności (zasiłek przysługuje jednak za miesiąc, w którym osoba ta nie przebywała w placówce co najmniej 2 tygodnie).

Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie karnym lub poprawczym.

WAŻNE! Uprawnionemu wypłaca się tylko jeden zasiłek pielęgnacyjny. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z prawem do dodatku pielęgnacyjnego do emerytury lub renty - wypłaca się tylko dodatek pielęgnacyjny.

Od 1 marca 2003 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 141,70 zł.
Wymagane formalności i dokumenty

Z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego powinien wystąpić:
a) uprawniony,
b) jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic),
c) inna osoba uprawniona do jego reprezentowania (np. rodzeństwa, wnuków),
d) pracownik socjalny lub przedstawiciel organizacji społecznej (jeżeli uprawniony nie ma możliwości złożenia wniosku lub jego złożenie zaniedbuje).

Do wniosku należy dołączyć jeden z następujących dokumentów:
a) orzeczenie o niepełnosprawności,
b) dokument stwierdzający wiek - dla osób, które ukończyły 75 lat (np. dowód osobisty, akt urodzenia).

polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama