pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  zasiłki »  Kto wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne » 
Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 00:32 03.11.2010
III. KTO WYPŁACA ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE

Uprawnienia do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ustalają i wypłacają:
a) pracodawcy zatrudniający co najmniej 5 osób >> swoim pracownikom (w czasie trwania zatrudnienia),
b) jednostki organizacyjne podległe MON, MSW, Szefowi UOP, Ministrowi Sprawiedliwości >> żołnierzom lub funkcjonariuszom tych służb,
c) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego >> osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników,
d) jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub zlecenia >> osobom ubezpieczonym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia,
e) rolnicze spółdzielnie produkcyjne >> swoim członkom,
f) Powiatowe Urzędy Pracy >> bezrobotnym oraz osobom pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
g) oddziały ZUS >> innym ubezpieczonym niż wymienieni powyżej, także osobom pobierającym zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia,
h) właściwe organy rentowe >> osobom, którym wypłacają świadczenia emerytalno-rentowe,
i) Ośrodki Pomocy Społecznej >> pozostałym osobom.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne są finansowane z budżetu państwa.

Uprawniony, któremu zasiłek wypłaca:

  • pracodawca,
  • jednostka, która zawarła z uprawnionym umowę agencyjną lub umowę zlecenia,
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
  • Powiatowy Urząd Pracy,

może wystąpić do oddziału ZUS (należy złożyć podanie) o ustalenie prawa do zasiłku (czyli stwierdzenie, czy zasiłek przysługuje) i o wydanie decyzji. Od decyzji wydanej w tej sprawie słu ży odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
  • Za dany miesiąc zasiłki wypłaca się najpóźniej do dnia 15 następnego miesiąca.
  • Zasiłki wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do zasiłku. Jeżeli wypłata następuje za okres poprzedzający powstanie prawa, obejmuje ona tylko jeden miesiąc wstecz od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie zasiłku.

polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama