pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  Obywatel w urzędzie »  Możliwości zmiany decyzji lub postanowienia » 
Obywatel w urzędzie
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 15:41 25.01.2011
V. MOŻLIWOŚCI ZMIANY DECYZJI LUB POSTANOWIENIA

Jeśli nie zgadzamy się z wydaną decyzją lub postanowieniem przysługuje nam możliwość złożenia:

  • odwołania od decyzji,
  • zażalenia na postanowienie.
Jak odwołać się od decyzji

Tryb odwołania
Od decyzji organu I instancji możemy odwołać się do organu II instancji (wskazanego w decyzji). Odwołania dokonuje się za pośrednictwem organu wydającego decyzję (organu I instancji), chyba że przepisy szczegółowe mówią inaczej. Odwołanie najlepiej przygotować w dwóch egzemplarzach i uzyskać potwierdzenie jego złożenia na kopii lub wysłać listem poleconym (o tym, że warto uzyskać potwierdzenie pisaliśmy wcześniej, w podrozdziale „Jak złożyć podanie”). Odwołanie można też wnieść ustnie do protokołu.

Terminy
Odwołanie wnosimy w terminie wskazanym w decyzji, najczęściej w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji (liczy się data, którą zapisaliśmy, otrzymując pismo, na poświadczeniu odbioru). Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne.

__________________________________
Przywrócenie terminu
Osoba, która chce odwołać się od decyzji, a z ważnych powodów (np. choroba, śmierć bliskiej osoby) nie mogła tego zrobić w wyznaczonym terminie, może wystąpić o przywrócenie terminu.

We wniosku o przywrócenie terminu przedstawiamy dokładnie powody, dla których nie dotrzymaliśmy terminu i jednocześnie wykonujemy czynności, których nie wykonaliśmy w terminie. Przykład: Wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania trzeba jednocześnie wnieść odwołanie.

Z prośbą o przywrócenie terminu zwracamy się do organu odwoławczego w ciągu 7 dni od ustania przyczyny niedotrzymania terminu (np. w ciągu 7 dni od dnia opuszczenia szpitala). Tego 7-dniowego terminu nie można przywrócić - tzn. jeśli w tym czasie nie wystąpimy o przywrócenie terminu już nie będziemy mogli tego zrobić.

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu można złożyć zażalenie (składanie zażalenia na postanowienie opisujemy w kolejnym podrozdziale).

Osoba zainteresowana, która wystąpiła o przywrócenie terminu, może jednocześnie wystąpić o wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia do czasu rozpatrzenia jej prośby. Nie oznacza to jednak, że wstrzymanie to nastąpi automatycznie, ponieważ decyzja o wstrzymaniu należy do urzędu.
__________________________________

Treść odwołania
Nie ma wymogu dostatecznego uzasadnienia odwołania, to znaczy osoba składająca odwołanie nie musi szczególnie uzasadniać powodu, dla którego to robi. Wystarczy, że nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia swojej sprawy. Tym niemniej dobrze jest wskazać uchybienia jakich, w naszym przekonaniu, dopuścił się organ I instancji.

Jakie mogą być konsekwencje odwołania
Odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji. Wyjątek stanowią decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wykonuje się je jeszcze przed upływem terminu do wniesienia odwołania (np. nakaz rozbiórki domu w sytuacji, gdy grozi jego zawalenie). Decyzja podlega też wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Odwołując się nie należy obawiać się decyzji gorszej niż pierwsza, gdyż organ odwoławczy nie może wydać decyzji niekorzystnej dla strony odwołującej się, to znaczy nie może pogorszyć sytuacji osoby odwołującej się. W najgorszym przypadku możemy otrzymać taką samą decyzję. Instytucja odwoławcza może wydać decyzję niekorzystną dla osoby odwołującej się tylko w sytuacji, gdy zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

Zasady odwołań, opisane w opracowaniu, obowiązują także, gdy odwołujemy się od decyzji instytucji i organizacji społecznych m.in. zawodowych, samorządowych, spółdzielczych, jeśli wykonują one zadania zlecone przez administrację państwową.

Jak złożyć zażalenie na postanowienie

Jedynym środkiem odwoławczym od postanowienia jest zażalenie (nie należy go mylić z zażaleniem na nie załatwienie sprawy w urzędowym terminie opisane w rozdziale III). Zażalenie można wnieść tylko wtedy, gdy w treści postanowienia znajduje się informacja o tym, że w danym przypadku można wnieść zażalenie.

UWAGA: Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji np. Odwołuję się od decyzji dyrektora Zarządu Domów Komunalnych w sprawie ... . Jednocześnie zaskarżam postanowienie z dnia ... dotyczące ...

Zażalenie wnosi się:

Prawo wniesienia zażalenia przysługuje każdemu adresatowi postanowienia, czyli np. świadkom, biegłym, a nie tylko stronie postępowania.

 

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama