pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  Obywatel w urzędzie »  Wznowienie postępowania » 
Obywatel w urzędzie
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 15:48 25.01.2011
VI. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Wznowienie postępowania umożliwia odwołanie się od decyzji ostatecznej, w sytuacji, gdy:

 • wniesiono odwołanie i już zapadła decyzja odwoławcza, lub
 • upłynął termin odwołania.

Postępowanie można wznowić jeśli:

 • podstawą wydania decyzji były fałszywe dowody,
 • decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, np. w wyniku przekupstwa,
 • decyzja została wydana przez pracownika, który podlegał wyłączeniu z jej prowadzenia (czyli np.  miał osobisty stosunek do sprawy lub jednej ze stron),
 • pojawiły się nowe, ważne dowody, które mogłyby być podstawą do wydania decyzji o innej treści (jednak musiały one istnieć już w trakcie postępowania),
 • nie spełniono wymogu uzyskania stanowiska innego urzędu (jeżeli taki wymóg istniał),
 • zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji,
 • decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione,
 • strona, bez własnej winy, nie brała udziału w postępowaniu (np. otrzymała decyzję, a nic nie wiedziała o toczącym się postępowaniu),
 • gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego, na podstawie którego wydano decyzję, z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą.

Uchylenie decyzji na skutek wznowienia postępowania może nastąpić przed upływem pięciu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Oznacza to, że po upływie 5 lat nie można już wznowić postępowania.

Uchylenie decyzji na skutek wznowienia postępowania, w przypadku decyzji, która została wydana na podstawie fałszywych dowodów lub w wyniku przestępstwa, może nastąpić przed upływem dziesięciu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Oznacza to, że po upływie 10 lat nie można już wznowić postępowania.

Podanie o wznowienie postępowania należy złożyć w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu okoliczności będących powodem wznowienia lub też w ciągu miesiąca od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Podanie składamy do urzędu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Wznowienie postępowania może także nastąpić z urzędu.

Wznawiając postępowanie trzeba liczyć się z tym, że ponowne rozstrzygnięcie może być dla nas mniej korzystne.

 

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama