pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  zasiłki »  Świadczenia rodzinne »  Świadczenie z funduszu alimentacyjnego » 
Świadczenia rodzinne
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 12:49 04.02.2009
VI. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego to nowy rodzaj wsparcia wypłacany od 1 października 2008 r. Świadczenie zastąpiło zaliczkę alimentacyjną, która wcześniej przyznawana była w podobnych sytuacjach, osobom nieotrzymującym alimentów. Chociaż nazwą świadczenie nawiązuje do pomocy wypłacanej przez zlikwidowany w 2004 r. Fundusz Alimentacyjny, to jednak jest to tylko nawiązanie symboliczne. Nowy rodzaj pomocy znacznie więcej łączy z zaliczką alimentacyjną niż ze starym funduszem. Wprowadzając nowe przepisy, zrealizowano jednak najważniejszy postulat krytyków zaliczki alimentacyjnej - poszerzono grupę osób uprawnionych do wsparcia i nie jest one już kierowane prawie wyłącznie do osób samotnie wychowujących dzieci. Świadczenie będą więc mogły pobierać np. osoby, które ponownie zawarły związek małżeński czy też wychowują dzieci w konkubinacie. Pomoc wypłacana jest, podobnie jak świadczenia rodzinne, przez gminy tzn. urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej, w procedurze uczestniczy komornik (musi potwierdzić bezskuteczność egzekucji), a poza wypłatą świadczeń gminy starają się zmusić dłużnika alimentacyjnego do wywiązywania się z obowiązków. Wprowadzono nowe kryterium dochodowe i zwiększono kwotę pomocy (w porównaniu do kwot wypłacanej wcześniej zaliczki). Przepisy dotyczące świadczenia z funduszu znajdują się w ustawie z dn. 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia przez nią 18 roku życia,
- do ukończenia przez nią 25 roku życia - w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, albo
- bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba uprawniona to najczęściej dziecko, na którego rodzic zobowiązany jest płacić alimenty, ale nie robi tego. Osoba uprawniona oznacza więc wg ustawy osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Z kolei bezskuteczna egzekucja to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Nieskuteczna egzekucja wystąpi więc zarówno wtedy, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, nie płaci nic, jak i w sytuacji kiedy wpłaca 95% należnej kwoty, a zalega z pozostałymi 5%. Ważne są przy tym, nie tylko alimenty płacone/ nie płacone na bieżąco, ale w ogóle wszystkie zaległości alimentacyjne. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
__________________________
Chociaż ustawa mówi o „osobie uprawnionej” to jednak, ponieważ najczęściej osobą tą jest dziecko, pomoc wypłacana będzie na wniosek jego rodzica lub opiekuna (tzw. przedstawiciela ustawowego).

Kryterium dochodowe
Aby otrzymać pomoc należy spełniać kryterium dochodowe. Dochody rodziny w przeliczeniu na osobę nie mogą być wyższe niż 725 zł. Dochody liczymy tak jak w przypadku świadczeń rodzinnych; uwzględniamy więc dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy (okres świadczeniowy - w przypadku świadczeń z funduszu to okres od 1 października do 30 września roku następnego). Znaczenia mają również dochody uzyskane i utracone (o zasadach ustalania dochodu w świadczeniach rodzinnych pisaliśmy na początku opracowania).

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia nie przysługują jeśli:
- osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
- osoba uprawniona jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
- osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

 

polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama