pomocspoleczna.ngo.pl
           www.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  niepełnosprawni »  Niepełnosprawni w ustawie o promocji zatrudnienia cd. » 
Niepełnosprawni - aktywne formy pomocy na rynku pracy
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 12:31 03.02.2009
Niepełnosprawni jako osobom w szczególnej sytuacji na rynku pracy – przygotowanie zawodowe

W ustawie o promocji zatrudnienia osoby bezrobotne niepełnosprawne wymienione są jako jedna z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49). Mogą więc skorzystać ze szczególnych form pomocy, takich jak np. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy. Dotyczy to zarówno niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni, jak i niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy polega na zdobywaniu nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Przygotowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą (takim pracodawcą może być również organizacja pozarządowa), według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe osoby kierowanej do przygotowania zawodowego. Program powinien określać:
- nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
- zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
- rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
- sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
- opiekuna osoby objętej programem przygotowania zawodowego.

Przygotowanie zawodowe może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

Osobie bezrobotnej w trakcie przygotowania przysługuje stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych. Za okres, w którym wypłacane jest stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, a więc osoba skierowana do odbycia przygotowania zawodowego, która ma ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie pobierania stypendium nie będzie otrzymywała zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba odbywająca przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ma prawo do dni wolnych. Przyznawane są ona na jej wniosek. Wymiar urlopu to dwa dni wolne za każde przepracowane 30 dni kalendarzowych. Dni wolne są płatne, a więc wypłacane jest za nie stypendium.

Przed skierowaniem do odbycia przygotowania zawodowego osoba bezrobotna może być wysłana na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności tej osoby do wykonywania danej pracy (koszty badań zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Pracy, tzn. nie obciążą osoby bezrobotnej).

Szkolenia, staże, prace interwencyjne

Osoby niepełnosprawne, niepozostające w zatrudnieniu, które jednocześnie są zarejestrowane jako poszukujące pracy oraz niepełnosprawni posiadający status bezrobotnego mogą korzystać z niżej wymienionych form pomocy:
-    szkoleń,
-    stażu,
-    prac interwencyjnych,
-    zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania,
-    przygotowania zawodowego w miejscu pracy (tę formę opisaliśmy już w poprzednim rozdziale).

Te dodatkowe uprawnienia wynikają z art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szkolenia
Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy może zostać skierowana na szkolenie. Szkolenie daje możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych (w przypadku braku kwalifikacji) lub zmiany/ uzupełnienia kwalifikacji (jeśli np. z naszymi dotychczasowymi kwalifikacjami nie możemy znaleźć zatrudnienia). Szkolenie może również dotyczyć aktywnego poszukiwania pracy.

Należy pamiętać, że osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy.

Skierowanie na szkolenie powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu uzyskanego w wyniku szkolenia. Szkolenie może być też poprzedzone skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie.

Więcej o szkoleniach osób niepełnosprawnych piszemy w opracowaniu z serii „Poznaj Swoje Prawa” pt. „Niepełnosprawni – rehabilitacja zawodowa i społeczna”.

Staże
Staże to pomoc dla bezrobotnych do 25 r. życia. Osoba niepełnosprawna, aby z nich korzystać nie musi posiadać statusu osoby bezrobotnej. Musi jednak spełniać kryterium wieku.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego, który nie ma doświadczenia zawodowego na staż u danego pracodawcy. Celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych. Staż może trwać do 12 miesięcy. Podczas stażu nie zostaje nawiązany stosunek pracy, a formą wynagrodzenia jest stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych. Zasady i warunki odbywania stażu są podobne do zasad i warunków odbywania przygotowania zawodowego, jednak staże mogą trwać dłużej (do 12 miesięcy).

Prace interwencyjne
Osoba niepełnosprawna może starać się o skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych. Prace interwencyjne to zatrudnienie, które następuje w wyniku umowy zawartej przez pracodawcę ze starostą. Pracodawcy zatrudniającemu osobę w ramach prac interwencyjnych starosta zwraca część kosztów zatrudnienia (koszty wynagrodzenia, wypłaconych nagród, składek na ubezpieczenie społeczne). Zwrot nastąpi za 12 miesięcy lub za 18 miesięcy (jeśli obejmie koszty poniesione za co drugi miesiąc).

Zwrot kosztów przejazdów lub zakwaterowania
Może nastąpić, jeśli osoba podejmuje zatrudnienie, rozpoczyna staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, bądź uczestniczy w szkoleniu na podstawie skierowania urzędu poza miejscem zamieszkania. Zwrot kosztów przejazdu nie zostanie przyznany jeśli wynagrodzenie uzyskiwane przez skierowanego przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku zwrotu kosztów zakwaterowania czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania musi wynosić ponad 3 godziny (i w związku z tym skierowany decyduje się na zakwaterowanie w miejscowości, w której podejmuje pracę). Zwrot dokonywany jest maksymalnie przez 12 miesięcy.

polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama