pomocspoleczna.ngo.pl
           www.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  niepełnosprawni »  Dofinansowanie z PFRON » 
Niepełnosprawni - prawo do sprzętu
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 15:10 05.12.2003
III DOFINANSOWANIE Z PFRON

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861, z późn zm.).

Ubiegając się o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, udajemy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. PCPR-y dysponują przeznaczonymi na ten cel środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chcąc uzyskac dofinansowanie należy złożyć pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP,
- cel dofinansowania,
- oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- potwierdzenie dokonanego zakupu (przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych - może to byc np. faktura).
Wnioski w tej sprawie można składać w dowolnym czasie.

Kto może skorzystać z pomocy?

a) osoby ze znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności (dawniej I, II, III grupa inwalidzka),
b) osoby całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy,
c) osoby do l. 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także w sprzęt rehabilitacyjny (np. rowery treningowe, rotorki), mogą ubiegać się niepełnosprawni o ile średni miesięczny dochód nie przekracza:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie,
b) 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.
(chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale - wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego).
Obliczając dochód nie uwzglęniamy zaliczek na podatek dochodowy, składek z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, a także alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób. W przypadku rodziny należy zsumowane dochody wszystkich domowników i podzielić przez ich liczbę (liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zaopatrzenia wynosi:
- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny (jeśli udział taki jest wymagany),
- do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż limit.polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama