pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowe



www.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  zasiłki »  Wypłata świadczeń » 
Świadczenia rodzinne
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 11:50 16.04.2004
V. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Aby otrzymać wsparcie na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych należy złożyć wniosek. Wnioski składamy do 5 dnia danego miesiąca. Przyznane świadczenie powinno być wypłacone do 15 dnia danego miesiąca. Wyjątkowo świadczenia przysługujące za maj 2004 r., mogą być wypłacane do 15 czerwca.

Jeśli złożymy wniosek po 5 dniu danego miesiąca, świadczenie powinno być nam wypłacone do 15 dnia następnego miesiąca .

Kto komu przyznaje świadczenie

Pierwszy okres wypłaty świadczeń (pierwszy okres zasiłkowy od 1 maja 2004 do 31 sierpnia 2005 r.) będzie okresem przejściowym. Obowiązywać będą wtedy inne wysokości zasiłku rodzinnego (patrz: "Wysokość zasiłku rodzinnego"). W pierwszym okresie inne też będą instytucje, które zajmą się wypłatą świadczeń (będzie ich więcej - podobnie jak miało to miejsce przed 1 maja 2004 r., czyli w starym systemie). Docelowo - w 2005 r. - większość obowiązków związanych ze świadczeniami rodzinnymi przejmą gminy. W zależności od gminy wnioski będziemy składać w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Zarówno w pierwszym jak i w kolejnych okresach niektóre zasiłki będą również wypłacali pracodawcy jeśli zatrudniają co najmniej 20 pracowników (w pierwszym okresie: co najmniej 5 pracowników). Obowiązujące do września 2005 przepisy przejściowe mają ułatwić uzyskanie świadczeń osobom, które korzystały z różnych form pomocy przed 1 maja 2004 r. Chodzi o jak najłagodniejsze przejście świadczeniobiorców ze starego do nowego systemu.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację o tym, kto w konkretnej sytuacji zajmuje się przyznawaniem i wypłacanie świadczeń rodzinnych. Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl.

Podmioty wypłacające świadczenia rodzinne w okresie przejściowym
(od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.)

1. Gmina przyznaje wszystkie przysługujące danej rodzinie świadczenia rodzinne, jeśli wnioskodawcą jest osoba, do której odnosi się co najmniej jeden z niżej wymienionych punktów:
1) ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne,
2) ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
b) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub
c) samotnego wychowywania dziecka,
3) jest osobą bezrobotną,
4) pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
5) do 30.IV. 2004 r. pobierała zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny z ośrodków pomocy społecznej,
6) jest zatrudniona lub wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31.III.2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,
7) pobiera za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
8) jest posłem, senatorem,
9) ma ustalone po 30.IV.2004 r. prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, socjalnej lub uposażenia rodzinnego.
2. Pracodawca zatrudniający w dniu 31.III.2004 r. co najmniej 5 pracowników przyznaje tylko zasiłek pielęgnacyjny lub zasiłek rodzinny lub zasiłek rodzinny wypłacany łącznie z dodatkami z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniajeśli wnioskodawca tylko o te świadczenia się ubiega i jest jego pracownikiem (w czasie trwania zatrudnienia, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej).
3. Właściwe jednostki organizacyjne podległe MON, ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych, Szefowi AW, Szefowi ABW oraz Ministrowi Sprawiedliwości przyznają tylko świadczenia jak wyżej pracodawca, jeśli wnioskodawca tylko o nie się ubiega i jest żołnierzem lub funkcjonariuszem tych służb.
4. KRUS przyznaje tylko świadczenia jak wyżej pracodawca, jeśli wnioskodawca tylko o nie się ubiega i jednocześnie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
5. ZUS przyznaje tylko świadczenia jak wyżej pracodawca, jeśli wnioskodawca tylko o nie się ubiega i jednocześnie:- pobierał do 30.IV.2004 r. z ZUS emeryturę, rentę, rentę socjalną lub rentę rodzinną lub - jest osobą duchowną- jest osobą ubezpieczoną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobą z nią współpracującą, nie wymienioną w poz. 2-4.
6. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne przyznaje tylko świadczenia jak wyżej pracodawca, jeśli wnioskodawca tylko o nie się ubiega i jednocześnie jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, która jest zobowiązana do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom (tj. zatrudnia w dniu 31.III.2004 r. do najmniej 5 pracowników).
7. Organy emerytalne lub rentowe inne niż ZUS i KRUS przyznaje tylko świadczenia jak wyżej pracodawca, jeśli wnioskodawca tylko o nie się ubiega i jednocześnie pobierał do 30.IV.2004 r. emeryturę, rentę, rentę rodzinną lub uposażenie rodzinne wypłacane przez te organy.

W okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.

1. Pracodawca zatrudniający w dniu 31.VII.2005 r. co najmniej 20 pracowników przyznaje tylko zasiłek pielęgnacyjny lub zasiłek rodzinny lub zasiłek rodzinny wypłacany łącznie z dodatkami z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
jeśli wnioskodawca tylko o te świadczenia się ubiega i jest jego pracownikiem (w czasie trwania zatrudnienia, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej).
2. Gmina w pozostałych przypadkach


Wymagane dokumenty

W zależności od tego o jaka formę wsparcia się ubiegamy, zobowiązani jesteśmy do przedstawienia odpowiednich dokumentów. Ponieważ podstawą do uzyskania konkretnych dodatków jest uprawnienie do zasiłku rodzinnego, przede wszystkim musimy zebrać dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny. Ważną grupę stanowią zaświadczenia o osiąganych przez osobę lub rodzinę dochodach.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli wychowujemy dziecko niepełnosprawne),
- zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
- informację sądu o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka (jeśli o wsparcie ubiega się opiekun faktyczny),
- kopię aktów zgonu rodziców lub kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
- kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się,
- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację albo kopie aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy również dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu . Będą to odpowiednio:
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego opodatkowaniu,
- zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
- zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny;

UWAGA: Przedstawiona lista wymienia tylko najważniejsze dokumenty konieczne przy składaniu wniosków. Szczegółowych informacji, o tym jakie dokumenty należy przedstawić w konkretnej sytuacji, musi udzielić nam gmina, ośrodek pomocy społecznej, lub inna placówka wypłacająca świadczenia - także zobowiązany do tego pracodawca (patrz lista podmiotów wypłacających świadczenia, w poprzednim rozdziale).



powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama