pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  Obywatel w urzędzie »  Wezwanie do urzędu » 
Obywatel w urzędzie
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 16:50 25.01.2011
X. WEZWANIE DO URZĘDU

Wezwanie, czyli nakaz złożenia w urzędzie zeznań lub wyjaśnień w danej sprawie, jest skierowane do określonej osoby. Do składania wyjaśnień lub zeznań mogą wzywać organy administracji państwowej np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta, Gminy, Urząd Dzielnicy.

Stawienie się na wezwanie jest obowiązkowe. Osobie, która nie stawi się grozi grzywna. Świadek, który nie stawi się może być doprowadzony siłą w celu złożenia zeznań. Wyjaśnienia i zeznania można składać:

  • osobiście: ustnie lub pisemnie,
  • przez pełnomocnika (wyznaczonego na piśmie lub ustnie do protokołu), który składa wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

Do osobistego stawiennictwa możemy zostać zobowiązani tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym mieszkamy lub przebywamy lub sąsiedniej gminy lub miasta.

UWAGA: Wezwania nie należy mylić z zawiadomieniem. Zawiadomienie (w przeciwieństwie do wezwania) nie nakłada na nas obowiązku uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym (czyli np. udziału w rozprawie, składania wyjaśnień na piśmie). Możemy, ale nie musimy brać w nim udziału.

Urząd może wezwać obywatela tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia lub załatwienia danej sprawy, czy też wykonania pewnych czynności urzędniczych (np. złożenie brakującego podpisu na zeznaniu podatkowym). W sprawach pilnych możemy być wezwani m.in. telefonicznie lub telegraficznie.

Wezwanie powinno zawierać:

  • nazwę i adres organu, który wzywa daną osobę,
  • imię, nazwisko, stopień służbowy i podpis pracownika organu wzywającego,
  • imię i nazwisko osoby, która jest wzywana,
  • informacje czego dotyczy sprawa oraz w jakim charakterze i w jakim celu dana osoba jest wzywana,
  • termin (tzw. graniczny), do którego osoba wzywana ma się zgłosić lub dzień, godzinę i miejsce stawienia się,
  • jakie będą skutki niestawienia się,
  • określenie, czy osoba powinna stawić się osobiście, czy może to zrobić w inny sposób.

 

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama