pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia, aktywizacja »  Świadczenie przedemerytalne » 
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia, aktywizacja
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 14:37 13.01.2011
IV. ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

Świadczenie przedemerytalne to rodzaj świadczenia dla osób, które tracą źródło dochodu, mają duży staż pracy, ale nie nabyły jeszcze uprawnień do emerytury. Chociaż pomoc w formie świadczeń przedemerytalnych przyznawana jest i wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), to jednak wiąże się z systemem wsparcia osób bezrobotnych i rejestracją w urzędzie pracy (aby otrzymać świadczenie przedemerytalne należy m.in. uzyskać i utrzymać przez 6 miesięcy status osoby bezrobotnej).

Poniżej przedstawiamy warunki nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego w zależności od źródła dochodu, które się utraciło.

Osoby, które były zatrudnione na podstawie stosunku pracy
1. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu likwidacji, upadłości zakładu pracy bądź stwierdzonej niewypłacalności pracodawcy, a osoba była zatrudniona u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy oraz:

Kobieta:
a) ukończyła 56 lat i udokumentuje okres uprawniający do emerytury w wymiarze 20 lat,
b) bez względu na wiek, jeśli do końca roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy posiadała okres uprawniający do emerytury w wymiarze 34 lat.
Mężczyzna:
a) ukończył 61 lat i udokumentuje okres uprawniający do emerytury w wymiarze 25 lat,
b) bez względu na wiek, jeśli do końca roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy legitymował się 39-letnim okresem uprawniający do emerytury.

2. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników lub nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy, jeśli osoba była zatrudniona u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy oraz:

Kobieta:
a) ukończyła 55 lat i udokumentuje okres uprawniający do emerytury w wymiarze 30 lat,
b) bez względu na wiek, jeśli legitymuje się okresem uprawniający do emerytury w wymiarze 35 lat.
Mężczyzna:
a) ukończył 60 lat i udokumentuje okres uprawniający do emerytury w wymiarze 35 lat,
b) bez względu na wiek, jeśli legitymuje się okresem uprawniający do emerytury w wymiarze 40 lat.

Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą
Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej, która była prowadzona przez co najmniej 24 miesiące i za ten okres zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz:

Kobieta:
- ukończyła 56 lat i udokumentuje okres uprawniający do emerytury w wymiarze 20 lat.
Mężczyzna:
- ukończył 61 lat i legitymuje się okresem uprawniający do emerytury w wymiarze 25 lat.

Osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy
Jeśli osoba zarejestrowała się w PUP w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty, którą pobierała nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat oraz:

Kobieta:
- ukończyła 55 lat i udokumentuje okres uprawniający do emerytury w wymiarze 20 lat.
Mężczyzna:
- ukończył 60 lat i legitymuje się okresem uprawniający do emerytury w wymiarze 25 lat.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej warunki określone powyżej po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli dodatkowo osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
- nadal jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
- w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy wskazanej przez PUP (propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych),
- złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez PUP dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy przyznane zostanie świadczenie przedemerytalne
(etapy nabywania prawa do świadczenia)
Tak więc osoba uprawniona do świadczenia (tracąca pracę w sposób opisany powyżej, będąca w odpowiednim wieku lub mogąca udokumentować wymagane okresy) musi ponadto spełniać warunki do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (patrz rozdział: „Status bezrobotnego”) oraz nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych (patrz: „Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych”).

Najpierw osoba uprawniona przez okres 6 miesięcy pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie PUP może kierować tę osobę do pracy lub na szkolenia. Jeśli PUP wskaże propozycję pracy, to bezrobotny powinien propozycję przyjąć. Odmowa może nastąpić tylko w szczególnych, uzasadnionych wypadkach. Jeśli bezrobotny odmówi przyjęcia propozycji pracy, traci prawo do świadczenia. Jeśli jednak PUP w okresie pobierania zasiłku nie znajdzie dla osoby uprawnionej do świadczenia odpowiedniego zatrudnienia, to osoba ta powinna w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania zasiłku (od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku) zgłosić się do ZUS i wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które są niezbędne do ustalenia, czy dana osoba faktycznie spełnia wszystkie wymagania, tzn. dokumenty poświadczające okresy uprawniające do emerytury, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy i zaświadczenie z PUP o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez 6 miesięcy.

Świadczenie wynosi 841,17 zł miesięcznie. Jednakże w przypadku osób uprzednio pobierających rentę, świadczenie będzie wypłacane w kwocie nie wyższej niż renta.

UWAGA: Wysokość świadczenia zmienia się – podlega waloryzacji. Należy więc upewnić się, czy podana wysokość jest aktualna. Obowiązującą kwotę powinien znać pracownik PUP lub ZUS. Informacje można też znaleźć w internecie.

Jeśli osoba pobierająca świadczenie będzie uzyskiwała jeszcze inny dochód (dorabiała), to musi się liczyć z tym, że kwota świadczenia ulegnie zmniejszeniu, lub zawieszeniu. O szczegóły najlepiej dowiadywać się w ZUS.

Wraz z uzyskaniem prawa do emerytury wygasa prawo do świadczenia przedemerytalnego.

 

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama