pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  zasiłki »  Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej » 
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 16:00 17.01.2011

stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r., wyd. XIV
opracowanie: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
aktualizacja: Rafał Kowalski (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

Wstęp

Podstawa prawna:
- ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Ustawa o pomocy społecznej określa rodzaje zasiłków, kryterium dochodowe, wysokości świadczeń i zasady ich waloryzowania. System zasiłków oparty jest na trzech podstawowych rodzajach zasiłków: zasiłku stałym, okresowym i celowym. Osoba, która chce otrzymać pomoc w formie zasiłku powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania.

________________________
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc (szczególnie pomoc finansowa) adresowana jest do osób o najniższych dochodach. Mogą ją uzyskać osoby, których dochody nie są większe niż 477 zł (o soba samotnie gospodarująca) lub 351 zł (na osobę w rodzinie; więcej o dochodach patrz w rozdziale: „Kryterium dochodowe - jak oblicza się dochód”).
________________________

Zasiłki z pomocy społecznej to nie jedyny system pomocy dla osób ubogich. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej sytuowanych w wychowaniu dziecka (dzieci), oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Jego charakter jest mniej selektywny niż systemu świadczeń z pomocy społecznej, o czym świadczą chociażby wyższe kryteria dochodowe określające uprawnienia do świadczeń rodzinnych. Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania (w opłacaniu czynszu, ponoszeniu opłat za energię itp.). Stypendia socjalne mają wyrównać szanse edukacyjne dzieci z rodzin o niższych dochodach, a pomoc w formie posiłków, zapewnić je osobom posiłków pozbawionym (szczególnie dzieciom i uczniom). Wszystkie te formy pomocy kierują się zasadą, że wsparcie otrzymują osoby/ rodziny o niskich dochodach (jeśli nie przekraczają określonych progów dochodowych). Pomoc zwykle organizowana jest przez gminy, a jej zasady zebrane w specjalnych ustawach: ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006.139.992), ustawie o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2001.71.734), ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U.2005.267.2259), stypendia - w ustawie o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572).

Niektóre z wymienionych powyżej systemów pomocy opisujemy w opracowaniach z serii „Poznaj Swoje Prawa”: „Świadczenia rodzinne” oraz „Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy”.

W poniższym opracowaniu przedstawiamy zasiłki z ustawy o pomocy społecznej (wybrane, najważniejsze świadczenia pieniężne). Ustawa opisuje również inne, niepieniężne formy pomocy (świadczenia niepieniężne). Należy tu wymienić:

  • pracę socjalną,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie,
  • pomoc rzeczową,
  • udzielanie schronienia, zapewnienie ubrania, posiłku,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencję kryzysową,
  • świadczenie usług opiekuńczych.

Powyższa lista nie jest pełna - ustawa zawiera regulacje dotyczące większej ilości świadczeń niepieniężnych, które powinny być realizowane w systemie pomocy społecznej. Specjalne rozdziały dotyczą również takich zagadnień jak: zasady organizowania opieki nad dzieckiem (poradnictwa rodzinnego, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych), funkcjonowanie domów pomocy społecznej czy prowadzenie integracji uchodźców. Działania te nie są jednak tematem tego opracowania.

 

polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama