pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  zasiłki »  Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej »  Kryterium dochodowe – jak oblicza się dochód » 
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 09:31 09.10.2012
Kryterium dochodowe - jak oblicza się dochód

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot. 

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej   542
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie   456

 

Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych – to tylko przykłady – uwzględnianych dochodów może być więcej). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Do dochodu nie wlicza się również:
- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- świadczeń w naturze,
- świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dochody liczone są restrykcyjnie. Liczy się niemal wszystko, a ustawa o pomocy społecznej wymienia tylko kilka kategorii dochodów, które nie są uwzględniane. Osoby składające wnioski często dziwią się i nie zgadzają z tym, że jakieś dochody zostały uwzględnione, szczególnie w sytuacji, kiedy do ich dochodów dolicza się pomoc przyznaną wcześniej w tej samej instytucji np. dodatek mieszkaniowy. Jest to jednak zgodne z ustawą. Urzędnicy przyznający pomoc muszą precyzyjnie określić sytuację materialną danej osoby/ rodziny.

_______________________
UWAGA: Należy pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się - podlega okresowej weryfikacji. Zmieniają się również, podawane w kolejnych rozdziałach wysokości świadczeń. Aktualne kwoty powinien znać pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej. Informacje można też znaleźć w internecie.

_____________________________

PRZYKŁADY OBLICZANIA DOCHODU

Przykład 1:
dochód w czteroosobowej rodzinie Kowalskich

Dochód określony w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Miesięczny dochód rodziny
pierwsza osoba bezrobotny mąż 456 zł zasiłek dla bezrobotnych (wysokość od 1.06.2012) 794,20 zł  - drugi miesiąc pobierania
druga osoba pracująca żona 456 zł dochód netto 1500 zł
trzecia osoba dziecko 6-letnie 456 zł zasiłek rodzinny (wysokość od 1.11.2009) 91 zł
czwarta osoba dziecko 4-letnie 456 zł zasiłek rodzinny (wysokość od 1.11.2009) 68 zł
Razem 1824 zł

Razem 2453,20 zł

Dochód Kowalskich jest wyższy od określonego w ustawie o pomocy społecznej i właściwie nie przysługuje im pomoc finansowa. Sytuacje wyjątkowe, kiedy pomoc może zostać przyznana osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, opisujemy w dalszej części opracowania, patrz rozdział: „Zasiłek celowy”.

Przykład 2:
dochód w czteroosobowej rodzinie Zalewskich

Dochód określony w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Miesięczny dochód rodziny
pierwsza osoba bezrobotny mąż 456 zł zasiłek dla bezrobotnych (wysokość od 1.01.2010) 623,60 zł - piąty miesiąc pobierania
druga osoba żona z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy (dawna II grupa inwalidzka) 456 zł renta socjalna (wysokość od 1.03.2012) 682,67 zł
trzecia osoba dziecko 6-letnie 456 zł zasiłek rodzinny (wysokość od 1.11.2009) 91 zł
czwarta osoba dziecko 4-letnie 456 zł zasiłek rodzinny (wysokość od 1.11.2009) 68 zł
Razem 1824 zł

Razem 1465,27 zł

Dochód Zalewskich jest niższy od określonego w ustawie o pomocy społecznej o 358 zł 73 gr. Rodzina może więc otrzymać np. zasiłek okresowy, ale zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może on być wyższy od 358 zł 73 gr miesięcznie.

Wyliczenia przedstawione w powyższych przykładach są uproszczone (np. wysokość zasiłku dla bezrobotnych podana jest w kwocie brutto, chociaż w prawdziwym wyliczeniu kwota ta byłaby jeszcze pomniejszona o podatek). Przykłady mają tylko ogólnie przybliżyć w jaki sposób ustala się uprawnienia do świadczeń. Nie należy automatycznie stosować ich w swojej konkretnej sytuacji.

 

polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama